Petitie de deur uitGeplaatst: 18-11-2008 21:23

De petitie op de site is de deur uit gegaan. Vandaag werd immers de nieuwe echtscheidingswet behandeld in de Eerste Kamer. Omdat de stemming volgende week gaat plaatsvinden laten we 'm nog even online staan; elke stem is er eentje. Dankzij intensief netwerken is de teller van de petitie recentelijk ver boven de 1000 opgelopen. We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om er een succes van te maken. Hieronder vind je de tekst die we bij de petitie hebben aangeboden aan alle leden van de Eerste Kamer.

Geacht Eerste Kamer-lid,

Zoals het een webgroep betaamt vindt u onze petitie in de inbox van uw emailprogramma. In ons korte bestaan heeft de webgroep Bezorgdemoeders.nl het met enige regelmaat tot in uw burelen geschopt.

U, als senator; U, als onafhankelijke toetssteen van onze Nederlandse wetgeving, bent na morgen enige tijd van ons af.

De politiek meer in het algemeen niet, want ongeacht de uitslag van de stemming over de door u te behandelen Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, zijn onze problemen niet opgelost. Misschien dat u morgen een bijdrage levert om ze niet te verergeren.

De ervaringen die op onze site zijn gebundeld, zijn het resultaat van de huidige wetgeving. De nieuwe wet borduurt voort op juist die kernpunten die het leven van ons en onze kinderen op dit moment al zo lastig maken.

In de aanloopperiode die morgen culmineert in de verschijning der verantwoordelijke ministers zijn er recente onderzoeken verschenen die ons praktijkverhaal onderstrepen en die veel ingrijpender oplossingen van onze problemen voorstaan, dan waar wij zelf voor pleiten. We denken hierbij aan een recent pleidooi dat concludeerde dat deze problemen vragen om een terugkeer naar de situatie van het familierecht van voor 1998.

Wij zelf zien dat iets genuanceerder. Wij vragen beleid op basis van feiten en niet op basis van een tot groot leed leidende en achterhaalde interpretatie van artikel 8 van het EVRM, waar deze wetgeving een doorgeslagen eindproduct van is en waar de rechterlijke macht al een decennium op vooruit loopt.

In 97% van de scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn is er al sprake van voortgezet ouderschap. In 16-17% van de gevallen leidt dat tot grote problemen. Deze gegevens zijn bekend bij de morgen te verschijnen Minister Rouvoet, want hij heeft het rapport recentelijk zelf in ontvangst mogen nemen.

Deze wetgeving zal voor die 16-17% nog grotere problemen op gaan leveren door de nadruk op de rechten van de uitwonende ouder in het stuk waar u morgen over gaat beslissen. Een gedeelte van die 16-17% is zo goed geweest de petitie op onze site te ondertekenen.

Enkele van onze bezorgdheden zijn misschien door Uzelve - maar in elk geval door uw collega's - in de meest recente vragenronde voorgelegd aan de verantwoordelijke ministers.

Het daarop volgende Memorie van Antwoord was in onze optiek weinig verheffend. Wij zijn natuurlijk eenvoudige buitenstaanders. Misschien vond u het verwijzen naar de ontsnappingsclausules die de rechterlijke macht in theorie met deze wetgeving heeft, een toonbeeld van realiteitszin, goed bestuur en buitendien Europees toonaangevend
beleid.

De rechters die met de huidige wet moeten werken, gaven begin dit jaar in een expertmeeting die in opdracht van het Ministerie van Justitie georganiseerde werd gehouden aan, dat de jurisprudentie van de Hoge Raad dusdanig beperkend is, dat ze niet weten wanneer ze wel eenhoofdig gezag zouden kunnen opleggen. Deze wet verandert daar niets aan.

Afijn. We hadden iets soortgelijks al eens in uw mailbox gedeponeerd.
Laten we terugkeren naar de praktijk. Onze praktijk.

De mensen hieronder hebben de moeite genomen om onze petitie te ondertekenen. Sommigen onder hen hebben zaken meegemaakt die niet leuk zijn. In het huidige tijdsgewricht is succes een keuze; en meer dan eens hebben we het verwijt gekregen dat slachtofferschap dat ook is.

Wie het overkomt weet beter. Wij proberen deze mensen te helpen door ze te laten zien dat ze niet de enige zijn en door hun probleem onder de aandacht te brengen. U heeft morgen de mogelijkheid om deze mensen enige hoop te geven dat het systeem niet alleen vermorzelt, maar dat er ook een menselijke maat is.

Bezorgde moeders menen dat zulks in zekere zin uw taak is, los van partijpolitieke overwegingen, los van een politieke tijdgeest die steeds verder verder polariseert en daar - gezien de recente politiek ontwikkelingen bij uw collega's aan de overkant - van links tot rechts ook trots op lijkt te zijn, en door het gebrek aan nuance de werkelijkheid, onze werkelijkheid, nog meer geweld aandoet.

U begrijpt dat we dat laatste in ons geval niet in overdrachtelijke zin bedoelen.

Leest u onderstaand verzoekschrift eens door en neemt u morgen een verstandige beslissing.
Meer vragen we niet.

Recentelijk is 'De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' door uw collega's in de Tweede Kamer behandeld en aangenomen.

De term 'gelijkwaardig ouderschap' die aan deze wet is verbonden, institutionaliseert de ongelijkheid in de verdeling van de zorgtaken die in de praktijk bestaat.

Weinig vaders hebben voor de scheiding een evenredig aandeel in de zorg voor de kinderen.

Met deze wet kunnen zelfs ex-partners, die tijdens de zwangerschap of de kraamtijd vertrokken zijn, een omgangsregeling afdwingen die is aangepast aan hun bestaan terwijl dat voor de primair zorgende, doorgaans de moeder, niet het geval is.

Huiselijk geweld en ontvoeringsdreiging zijn in de praktijk op dit moment al geen argument om omgang te verhinderen; de nieuwe wetgeving maakt het voor de slachtoffers nog moeilijker om hun kinderen te beschermen. Het valt bovendien te verwachten dat vaders aan wie de omgang is ontzegd, straks opnieuw - en met succes - naar de rechter gaan stappen.

Er bestaat een tendens in de Nederlandse politiek om het gezin te herwaarderen. Als de wetgever in dat kader scheiden moeilijker wil maken, waarom moet dat dan met maatregelen die het alleen moeilijker maken voor vrouwen?

Ik roep u daarom op nader onderzoek te doen naar de bestaande problematiek bij kinderen en moeders voor wie de omgang met de vader op bezwaren stuit en niet de nu al grote problemen voor deze kwetsbare groepen verder te vergroten door deze wet te onderschrijven.


Hieronder hebben we de naam en plaats van [bijna] alle ondertekenaars die we gisteren in de database hadden staan erbij gezet; toch een aardig lijstje als je het allemaal onder elkaar zet.

Terug naar nieuwsoverzicht