Bezorgdemoeders.nl is een webnetwerk van gescheiden moeders en hun kinderen die huiselijk geweld zijn ontvlucht, maar na een scheiding door de rechter worden gedwongen tot omgang. Hoewel het volgens het meest recente onderzoek om 16-17 % van alle scheidingen in gezinnen met kinderen gaat, is er nauwelijks aandacht voor onze problemen.

Sinds 1998 is het uitgangspunt in het familierecht dat ouders na een echtscheiding gezamenlijk het gezag over de kinderen blijven uitoefenen. Er wordt daarom de laatste 10 jaar vrijwel altijd een omgangsregeling getroffen met de uitwonende ouder - doorgaans de vader.

De achterliggende gedachte is dat het in het belang is van kinderen om contact te houden met beide ouders - in principe een goede zaak.

In de praktijk leidt deze wetgeving tot grote conflicten en spanningen wanneer er sprake was van huiselijk geweld. De dader behoudt - ook na een eventuele strafrechterlijke veroordeling - ruime mogelijkheden om ook na de scheiding de confrontatie met zijn voormalige gezin te blijven zoeken.

Incestplegers, mannen die een moeder voor de ogen van hun kinderen hebben vermoord of zeer zwaar mishandeld en mannen die dreigen met ontvoering, blijven niet alleen in veel gevallen automatisch gezamenlijk gezag behouden, maar kunnen ook nog rekenen op een omgangsregeling zonder toezicht.

Bezorgde moeders die hier niet aan mee willen werken, worden volgens de huidige wetgeving op straffe van dwangsommen of lijfsdwang - gevangenisstraf dus -, verplicht hun kinderen aan hun ex-partner over te dragen.

Desondanks meende de Tweede Kamer dat deze wetgeving nog niet ver genoeg ging. In juni 2007 is bij de behandeling van de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' een amendement aangenomen van Jan de Wit van de SP voor 'gelijkwaardig ouderschap'.

Minister Hirsch Ballin meldde tijdens de behandeling van deze wet in de Tweede Kamer vol trots dat op dit moment in ruim 90% van de gevallen een omgangsregeling wordt opgelegd en dat met deze aangescherpte wetgeving dat percentage hopelijk nog gaat stijgen.

Als je weet, dat uit meer recente cijfers blijkt dat in slechts 3-4 % van alle scheidingen omgang wordt afgewezen, dan kan de conclusie alleen maar zijn dat de bestaande en de nieuwe wetgeving slecht gedrag belonen.

Wij, Bezorgde Moeders, menen dat van de nieuwe wet met haar nadruk op 'gelijkwaardig ouderschap' verwacht mag worden dat zij de belangen van kinderen nog verder zal ondergraven.
Omdat de invloed van de rechter op het bepalen van een omgangsregeling in deze wet nog verder verkleind wordt, zal er nog vaker tot een omgangsregeling besloten worden; óók in gevallen waarbij sprake was van geweld tegen de moeder of van mishandeling of seksueel misbruik van de kinderen. Daarmee mag rederlijkerwijs verwacht worden dat de problemen voor deze slachtoffers met deze wetgeving alleen maar groter zullen worden.

Deze nieuwe wetgeving is inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer. Wij, Bezorgde Moeders, menen dat dit 'gelijkwaardig' voortgezet ouderschap in huiselijk geweldsituaties, een door de wet gesanctioneerd voortzetten van mishandeling betekent.

Om die reden proberen we hier ervaringen van moeders en kinderen te verzamelen die in deze situatie verkeren om op deze manier meer aandacht voor onze problematiek te krijgen.

Daarnaast zijn we een intensieve lobby gestart om de middeleeuwse toestanden waar we tegenaan lopen, ook bij de beleidsbepalers onder de aandacht te brengen. Daarbij steunen we onderzoekers en publicisten die onderzoek doen naar de werkelijke toestand waarin het Nederlandse familierecht verkeert.