We hebben hieronder enige links neergezet die informatie verschaffen over de problematiek van gescheiden moeders, hun kinderen en hun ex-partners.

HIeronder staan de verschillende categorieën waarin we de links hebben opgedeeld:

We hebben hieronder enige links neergezet die informatie verschaffen over de problematiek van gescheiden moeders, hun kinderen en hun ex-partners.

HIeronder staan de verschillende categorieën waarin we de links hebben opgedeeld:

- politiek
- juridisch
- onderzoek
- kind en mishandeling
- info voor kinderen
- kinderalimentatie
- zwangerschap en huiselijk geweld
- in memoriam
- lotgenoten en belangenorganisaties
- hulpverlening
- overheid
- de Raad en Jeugdzorg
- Belgie


:: POLITIEK ::

 

plaatje Wecan.nl

'WE CAN end all violence against women' is een wereldwijde campagne die in 2004 is gestart in Bangladesh en daarna India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Afghanistan en Canada is opgezet. Sinds 2009 is er een Nederlandse tak. Uiteraard zijn Bezorgde Moeders ook 'changemakers'.

plaatje Handelingen Tweede Kamer 21 maart 2007

Uitgeschreven tekst van de debatten over de nieuwe wet op 21 maart.
Jan de Wit (SP) ontving brieven van de vaderlobby en pleit voor harde sancties - o.a. het toewijzen van de kinderen aan de andere ouder als de omgangsregeling 'gefrustreerd' wordt.

plaatje Handelingen Tweede Kamer 5 juni 2007

Met in deze aflevering o.a. hoe Jan de Wit (SP) en Mevrouw Agema van de PVV elkaar vinden in het opleggen van harde sancties door de rechter en hoe Teeven van de VVD de amendementen van De Wit 'zeer positief' vindt, terwijl zijn fractie er later per ongeluk tegen stemt.

plaatje Afsluitend verhaal van Hirsch Ballin

PDF-bestand met het verhaal van de minister van justitie over deze wet en de vragen en opmerkingen uit de Tweede Kamer.
34 Pagina's.

plaatje De wet in de Eerste Kamer

De Eerste Kamercommissie voor Justitie gaat op 25 september een voorbereidend onderzoek starten over de wet zoals die door de ministers Rouvoet en Hirsch Ballin naar de Eerste Kamer is gestuurd.

plaatje Vaste Commissie Justitie komt met voorlopig verslag

De vaste commissie voor justitie van de Eerste Kamer heeft een voorlopig verslag online gezet van haar bevindingen.
"Dit wetsvoorstel wijkt inhoudelijk niet zoveel af van het eerder door de Tweede Kamer aangenomen, maar door de Eerste Kamer verworpen voorstel-Luchtenveld1. Het onderhavige wetsvoorstel (...) zal, naar verwachting van de leden van de SP-fractie, ook in deze Kamer op steun mogen rekenen."


:: JURIDISCH ::

 

plaatje Familierecht, omgang en huiselijk geweld

Lezing door K.Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut) over zorgverdeling, ouderschapsplan en het gebrek aan aandacht binnen het familierecht en politiek voor geweld tegen vrouwen: "Huiselijk geweld moet een relevante factor zijn in de beslissing over omgang en gezag".

plaatje Moeders klagen VS aan

Verschillende individuen en instanties tegen huiselijk geweld zijn in de VS een rechtzaak begonnen tegen de staat wegens het feit dat 'U.S. courts, by frequently awarding child custody to abusers and child molesters, has failed to protect the life, liberties, security and other human rights of abused mothers and their children.'

plaatje PAS in de VS

Persbericht over de handleiding voor rechters van o.a. The National Council of Juvenile and Family Court Judges "condemning the use of PAS which it calls a "discredited" syndrome that favors child abusers in custody determinations."

plaatje Nederland schendt VN-conventies

Volgens een 'schaduwrapportage' uit 2006 is het Nederlands familierecht op onderdelen in strijd met de VN-conventies die betrekking hebben op vrouwenrechten. "Factual equality is not achieved just by pretending it is there."

plaatje Battered Mothers' Testimony Project

Over 'Battered Mothers Speak Out', rapportage van Battered Mothers'Testimony Project in V.S., waarin de schending van de mensenrechten wordt gedocumenteerd, waaronder moeders lijden in hun strijd over het gezag met geweldpleger. Onluisterende overeenkomsten met Nederland.

plaatje Ouderverstotingssyndroom als juridisch argument

Interessant verhaal over hoe en met welke resultaten de vader-lobby het Parental Alienation Syndrome [PAS] probeert in te zetten voor zijn juridische strijd. "Intellectuelen met tegenovergestelde gevoeligheden, extreemrechts en ultralinks, kunnen zich zich hier vrolijk bij aansluiten".

Vereniging voor Vrouw en Recht

Ook deze vereniging merkt op dat berichten in de media "veelal afkomstig zijn van vaderrechtenorganisaties en regelmatig een onjuist of in elk geval onvolledig beeld van het familierecht en de positie van mannen, vrouwen en kinderen daarin geven."

plaatje Jurisprudentie opleggen OTS om omgang af te dwingen

Webpage van Ver. Vrouw en Recht over de jurisprudentie op het gebied van het afdwingen van een omgangsregeling door middel van het onder toezicht stellen van kind, wanneer zorgende ouder bezwaar heeft tegen omgang.

plaatje Procesreglementen Familierecht

Pdf-file over procesreglementen van familierecht bij rechtbanken. Hoe is de procesgang rond gezag, omgang, verblijfplaats en informatie en consultatierecht.

plaatje Procesreglement verzoekschriftprocedures

Pdf-file over het procesreglement bij verzoekschriftprocedures familiezaken bij gerechtshoven. (Uiteraard) droge, maar handige opsomming van alle regels.


:: ONDERZOEK ::

 

plaatje Familierecht en huiselijk geweld, een wereld van verschil?

Notitie ter voorbereiding op de expertmeeting over Familierecht en huiselijk geweld. De notitie geeft eerst een schets van de aard en omvang van de problematiek van (ex)partnergeweld en de impact hiervan op kinderen.

plaatje Gezamenlijk gezag en omgang

Recent gepubliceerd proefschrift van C.G. Jeppesen, 'Joint Parental Authority': beter eenhoofdig gezag dan omgangsregeling als dat conflicten voorkomt. In dat licht pleit ze voor terugdraaien van wetswijzigingen van 1998.

plaatje Amerikaans onderzoek PAS en huiselijk geweld

Verzamelpagina met links over recent onderzoek naar het bestaan van PAS in relatie tot juridische procedures en huiselijk geweld in de VS.
"In het merendeel van de gevallen waarbij omgangsregelingen juridisch betwist worden is er sprake van (kinder-)mishandeling".

plaatje Gevolgen huiselijk geweld

Stress-onderzoek naar de gevolgen van huiselijk geweld op kinderen en volwassenen. Een zeer groot gedeelte van de mannen die hun vrouw slaat, slaat ook de kinderen.

plaatje Onderzoek naar omgang en huiselijk geweld

In Engeland en Denemarken is wel onderzocht hoe omgangsregelingen na huiselijk geweld verlopen. Het mislukken van omgang blijkt niet het gevolg van dwarsliggende moeders maar hernieuwde geweldpleging.

plaatje Rechten van het kind bij omgang

Bevindingen uit Noord-Ierland: Universele kinderrechten zijn in het geding als er bij de omgangsregeling geen rekening wordt gehouden met de relatie die de mishandelaar in de gezinssituatie met het kind had.

plaatje Het verdeelde kind

Het literatuuronderzoek 'Het verdeelde kind' door onder andere Ed Spruijt over omgang na scheiding is geschreven in opdracht van de RaadvdKinderbescherming. Het kind staat hierin centraal: er is ook aandacht voor huiselijk geweld.

plaatje Scheiding en gevolgen (artikel)

Interessant Artikel "Ouderlijke scheiding en de gevolgen voor kinderen" in worddoc. door Ed Spruijt, waarin: bij ernstige conflictsituaties is het niet in het belang van de kinderen om contact te blijven onderhouden. Jammer dat hij kritiekloos het zeer discutabele PAS als stoornis overneemt.

plaatje Promotieonderzoek Tamar Fischer

Samenvatting en interview van de kernpunten van het promotieonderzoek van Tamar Fischer naar de invloed van echtscheiding op kinderen. "Meer contact tussen vader en kind na de scheiding heeft geen invloed op schoolprestaties of welbevinden."

plaatje Scheiding en kinderen

Onderzoek van Tamar Fischer en Paul M. de Graaf dat kijkt naar de ontwikkeling van kinderen van gescheiden ouders. Eerdere onderzoeken waar de vaderlobby zich op baseert, worden bekritiseerd: "Door gebrek aan adequate data en modellen, is [dit] in geen enkel onderzoek systematisch en op een juiste manier onderzocht."

plaatje Artikel over onderzoek Sara Etty

Sara Etty concludeert in haar onderzoek naar omgangsregelingen dat er "te veel omgangsregelingen worden opgelegd in situaties die zich daartoe niet lenen".
Worddocument met artikel uit het AD, door Helga Kormos

plaatje Onderzoek naar mediation

Artikel op pedagogiek.net over een onderzoek naar de vraag of mediation het scheidingsleed voor kinderen verzacht.

plaatje Mediation

'Verplichte mediation, een wereld van verschil' door Annika Sponselee van Universiteit Leiden. Scriptie over mediation, vrij interessant en duidelijk.

plaatje Ouderschapsplan

Heldere scriptie van Lonneke Craanen, studente aan de Juridische Hogeschool over het verplicht gestelde ouderschapsplan in pdf-file.


:: KIND EN MISHANDELING ::

 

plaatje Mr. de Wijn Kinderrechten

Belangenbehartiging van kinderen door juridisch advies en onderzoek (jeugdbeschermingsrecht, jeugd-en familierecht en gezondheidsrecht). Onder andere gespecialiseerd in juridisering van Posttraumatisch Stress Syndroom bij kinderen (en ouders).

plaatje No Kidding

No Kidding is een campagne over bewustwording rondom kindermishandeling, door Stichting PWC. Vrijwilligers voeren actie, verspreiden posters en verzorgen presentaties in heel Nederland. Die goede t.v.campagne die regelmatig te zien is, is van No Kidding.

plaatje Profit for the Worlds Children

Stichting Profit for the World's Children (PWC) zet zich in voor structurele verbetering van leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. PWC publiceert informatie en stimuleert samenwerking tussen organisaties door ondermeer het opzetten van projecten en werkgroepen.

plaatje Defence for Children Nederland

Defence for Children International komt op voor de rechten van alle kinderen. Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak.

plaatje Kinderrechter over OTS

Lezing van Kinderrechter J.A.C.Bartels over OTS. Pleidooi voor gerichtere vroegtijdige OTS door betere, meer ervaren werkers in het veld.

plaatje Kinderen in de Keten

Publicatie in pdf-file van een inventarisatie en onderbouwing van meld- en hulptrajecten voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Met praktijkvoorbeelden van een ketenaanpak voor kinderen als getuigen.

plaatje Kinderrechten jaarbericht 2009

Jaarbericht over de kinderrechtensituatie in Nederland door onder andere Unicef en Defence for Children met hier en daar forse kritiek op het Nederlandse beleid.

plaatje Nederlands Jeugd Instituut

Via het Nederlands Jeugd Instituut zijn er onder andere lijsten te downloaden in drie leeftijdscategorieën die een overzicht geven van signalen van kindermishandeling, maar ook andere nuttige info.

plaatje Bijzonder curatoren verslag

Verslag van een bijeenkomst van bijzonder curatoren in familiezaken over hun rol en positie bij rechtsgang


:: INFO VOOR KINDEREN ::

 

plaatje Kind (Zorg) en Recht

Rechtkind.nl, site met veel info voor kinderen (en ouders) en de mogelijkheid om hulp in te schakelen van juriste en zorgdeskundige mr. Anke de Wijn.

plaatje Kinderverhoor

Brochure voor kinderen om uit te leggen wat een kinderverhoor is. Er staat in vermeld dat kinderen onder de 12 ook om een gesprek met de rechter kunnen vragen. Misschien dat men rechters hiervan op de hoogte kan stellen?

plaatje Rechtvoorjou.nl

Website voor kinderen van Raad voor de Rechtspraak waar op speelse wijze wordt uitgelegd wat rechtspraak is.


:: KINDERALIMENTATIE ::

 

plaatje Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Site van Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Bereken hier op hoeveel kinderalimentatie je kinderen recht hebben, met jaarlijkse indexering. Lbio kunnen beslagleggen op inkomsten uit arbeid of uitkering, als niet-zorgende ouder betaling weigert.

plaatje Wetswijziging kinderalimentatie

Vergadering Tweede Kamer over wetswijziging kinderalimentatie met onder andere sappige discussies over forfaitaire bijdrage, maar ook een angstaanjagend pleidooi voor gelijkwaardig ouderschap.


:: ZWANGERSCHAP EN HUISELIJK GEWELD ::

 

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (USA)

Fact Sheet 'Domestic Violence during Pregnancy' van Program on Women, Health and Development - Number 24 (November 2000) Pan-American Health Organization.

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (CA)

Artikel op website van Canadese online community voor vrouwen over 'domestic violence and pregnancy' in Canada.

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (UK)

Editorial op de Engelse 'Best Medical Journal of the Year' website over 'Domestic Violence and Pregnancy' in Groot-Brittanië

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (USA)2

Persbericht van Harvard School of Public Health in Boston over de 'first national study of the effects of intimate partner violence on the health of women during pregnancy and the health of newborn children'.

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (UK)2

Engelse website voor midwives (verloskundigen) en andere professionals met voorlichting over 'Domestic Violence and Pregnancy'.

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (USA)3

Uitgebreid literatuuronderzoek naar onderzoeken op het gebied van 'Domestic Violence and Pregnancy' in de V.S. van Florida University

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (AU)

Gegevens over 'Domestic Violence and Pregnancy' in Australië via Victims of Crime Assistance league website

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (GR)

Literatuuronderzoek naar correlatie tussen huiselijk geweld gedurende de zwangerschap en postnatale depressie in de Health Science Journal door Technological Educational Institution of Athens (TEI), Griekenland

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (SW)

'Partnergeweld begint in één geval op drie tijdens de zwangerschap' en 'In feite is geweld tegen vrouwen een mannenprobleem, ingegeven door de mannelijke dominatie.', volgens Professor Heimer, hoofd van 'National Center for Battered and Raped Women' in Zweden.

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (BE)

Artikel in European Journal of Obstetrics and Gynecology over onderzoek in Vlaanderen over partnergeweld voor en gedurende zwangerschap: 'Hence, there is a definite need to improve women's awareness regarding abuse and their help-seeking behaviour at a public health level'.

plaatje Domestic Violence & Pregnancy (TR)

Hoewel er in Turkije er hoge cijfers zijn van partnergeweld, scoort dit onderzoek van geweld tijdens zwangerschap minder hoog ten opzichte van ander landen. Alarmerend is wel dat vrouwen dit geweld, ook tijdens zwangerschap, in hoge mate accepteren.


:: IN MEMORIAM ::

 

plaatje Kezban Vural

29-jarige moeder werd op straat in bijzijn van twee kinderen door haar ex-man vermoord. Al diverse keren had de dader gedreigd zijn ex-partner te zullen doden. Stichting Kezban is naar haar vernoemd.

plaatje Ellis Windhorst

25-jarige moeder, tijdens afleveren van kinderen in het kader van de omgangsregeling voor ogen van kinderen door ex met mes vermoord.

plaatje Patricia Bouwens

25-jarige moeder van drie jonge kinderen, sprake van scheiding, gewurgd door partner en in tuin verstopt.

plaatje Mia Verschueren

35-jarige moeder van tweeling, gedood door ex-partner tijdens bespreking over omgangsregeling.

plaatje Joline van den Brink

34-jarige moeder van twee kinderen, tijdens bezoek door ex-partner dood geschoten, terwijl kinderen onder de douche stonden.

plaatje Stichting Aandacht doet spreken

Site voor en door nabestaanden van slachtoffers van geweldsdelicten, waaronder huiselijk geweldslachtoffers (tijdens/na verbreken van gewelddadige relatie), al dan niet gedood tijdens opgelegde omgangsregeling in bijzijn van kind(eren). In rubriek 'Memorandum' worden zij herdacht, maar ook de doodsoorzaak beschreven.

plaatje Domestic Violence Memorial (UK)

Gedenkplaats voor vrouwen en kinderen in Groot-Brittannië die vermoord zijn door hun (ex) partner annex vader.


:: LOTGENOTEN EN BELANGENORGANISATIES ::

 

plaatje Stichting Zijweg

Stichting die opkomt voor vrouwen -én hun kinderen- die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of stalking door ex-partner.

plaatje AlleenMaarZwanger.nl

Een website waar vrouwen hun verhaal delen over zwanger zijn of
willen worden zonder partner.

plaatje Stop Stalken

Stop Stalken Beweging protesteert tegen het feit dat stalken te weinig serieus wordt genomen, o.a. met een burgerinitiatief en steunt lotgenoten.

plaatje Stichting Kezban

Belangenorganisatie allochtone vrouwen en meisjes in huiselijk geweldsituaties. Doelen: bespreekbaar maken d.m.v. voorlichting, toegankelijkheid hulpverlening vergroten, overheidsbeleid kritisch volgen. Zie hieronder ook netwerkmeeting georganiseerd door Kezban

plaatje Stichting moslimanetwerk

Stichting Moslimanetwerk wil een brugfunctie vervullen tussen moslimvrouw en maatschappij. Stimuleert onder andere zelfvoorziening, biedt hulp bij (huwelijks)problemen, maar zet zich ook in voor beter begrip voor islamitische werknemers.

plaatje Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers

Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers biedt hulp aan incestslachtoffers, onder andere via een telefonische helpdesk en een forum.

plaatje Moeders tegen incest

Website van Andréa. Zij en anderen vertellen o.a. op Moeders tegen Incest wat de problemen zijn met de wetgeving in België.
Zie ook de weblog.

plaatje Stichting Help Katja Terug

De stichting ondersteunt de volledige (juridische) afwikkeling van de hereniging van de door haar vader ontvoerde Katja Leendertz met haar moeder Marina Karpenko.


:: HULPVERLENING ::

 

plaatje Semiki

Stichting Semiki is door een ervaringsdeskundige opgericht om ervoor te zorgen dat slachtoffers (kinderen) en medeslachtoffers (ouders) van seksueel misbruik acuut de beste eerstelijns zorg krijgen.

plaatje Tegen Haar Wil

Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen, meisjes en anderen die slachtoffer zijn (geweest) van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld.

plaatje Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Ook bij huiselijke geweld (inclusief seksueel geweld). Vrijwilligers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Beroepskrachten zorgen voor professionele ondersteuning.

plaatje Centrum Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering.

plaatje Seksueelmisdrijf.nl

Uitgebreide, informatieve site over seksueel misbruik als misdrijf. Opgezet door ervaren zedenrechercheur met heldere info over bijvoorbeeld aangifte doen, de verschillende typen van misbruik, de daders en uitleg over de wetgeving.

plaatje Vrouwenrechtswinkel Maastricht: brochure echtscheiding

Gedegen brochure over echtscheiding in worddoc., samengesteld door Vrouwenrechtswinkel Maastricht.

plaatje Echtscheidings Startpagina

Algemene linkpagina voor sites over echtscheiding.


:: OVERHEID ::

 

plaatje Actieprogramma G4 Huiselijk Geweld

Pdf-file van het actieprogramma "Naar een grootstedelijke aanpak van huiselijk geweld 2008-2011" van de vier grote steden. Zij willen een modelaanpak ontwikkelen die ook kan worden gebruikt door andere gemeenten.

plaatje Gezag, omgang en informatie

Pdf-file van postbus 51 folder over gezag, omgang en informatieplicht. Zeer duidelijke uitleg, óók wanneer je niet bent getrouwd en wel samen kinderen hebt.

plaatje Politiecijfers huiselijk geweld

Omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld
in 2006 op basis van landelijke politiecijfers door Advies- en onderzoeksgoep Beke.

plaatje Geweld binnen en buiten

Onderzoek: 'Geweld binnen en buiten. Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland'. Eén op de vijf bij de politie geregistreerde geweldsdelicten betreft huiselijk geweld: 80% zijn binnen (ex-)relaties en 90% van verdachten is man.

plaatje Cliëntprofielen vrouwenopvang

Rapport over cliëntprofielen van vrouwen in vrouwenopvang door UMC St Radboud uit 2008. Cijfers laten zien dat het een dwarsdoorsnede van bevolking is, met bijvoorbeeld ook een substantieel deel hoog opgeleide vrouwen. Bijna alle vrouwen leiden aan PTSS en 17% van de vrouwen was zwanger.


:: DE RAAD EN JEUGDZORG ::

 

plaatje Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Het AKJ is een onafhankelijk organisatie voor vragen en/of klachten over Bureau Jeugdzorg, de gezinsvoogdij, de Raad van de Kinderbescherming, zorginstellingen en pleegzorg.

plaatje Rapport onderzoekstaak Raad voor de Kinderbescherming

Onderzoeksrapport door Verwey Jonker Instituut over de onderzoekstaak van de RvdK. Informatie over de wijze waarop het raadsonderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd en over de inhoud en eigenstandige waarde van het raadsonderzoek.

plaatje Rapport toetsende taak Raad voor de Kinderbescherming

Kritisch rapport uit 2008 van Inspectie Jeugdzorg over de toetsende taak van de RvdK

plaatje Onderzoek rapporteren problematiek Raad voor de Kinderbescherming

Onderzoek naar de wijze van rapporteren over opvoedings- en verzorgingsproblematiek bij de Raad voor de Kinderbescherming, Direktie Noord door M.E. Kalverboer, Universiteit van Groningen


:: BELGIE ::

 

plaatje Centra Algemeen Welzijn

Centra Algemeen Welzijn (BE) voor advies in verband met juridische bemiddeling, huiselijk geweld en ondersteuning. Zij kunnen doorverwijzen naar vluchthuizen en zelfhulpgroepen. Ook voor regelen van omgang op neutrale ontmoetingsplaats onder begeleiding.

plaatje Alleenstaandeouder.be

Website met info omtrent allerlei problemen waar alleenstaande ouders voor komen te staan. Er wordt ook doorverwezen naar adressen en organisaties waar je terecht kan voor juridische bijstand, emotionele bijstand, financiële problemen en dergelijke. Tevens info over de nieuwe echtscheidingswet.

plaatje Info Belgische echtscheidingswet

Pdf-file over Belgische echtscheidingswet door Rosadoc, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies.