Vaste Commissie Justitie komt met voorlopig verslagGeplaatst: 24-10-2007 16:29

De Vaste Commissie Justitie van de Eerste kamer heeft op 9 oktober haar voorlopig verslag online gezet, en dat is opnieuw reden tot bezorgdheid. Belangrijkste conclusie: men is het gehakketak zat en deze wet moet er nu maar eens door.

Het nieuwe familierecht dat door SP, PvdA, VVD, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en CDA wordt voorgestaan, heeft een brede steun in de Tweede Kamer. De verwachting die uit het rapport spreekt, is dat hun tegenvoeters aan de overkant in de Eerste Kamer de partijlijn dit maal wel gaan volgen.

Het meest bizarre en veelzeggende stukje in het voorlopige verslag is in onze opinie dan ook de volgende passage:

"Dit wetsvoorstel wijkt inhoudelijk niet zoveel af van het eerder door de weede Kamer aangenomen, maar door de Eerste Kamer verworpen voorstel-Luchtenveld1 (met uitzondering van de administratieve echtscheiding die daarin voor mensen zonder kinderen mogelijk werd gemaakt). Het onderhavige wetsvoorstel is met overgrote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen en zal, naar verwachting van de leden van de SP-fractie, ook in deze Kamer op steun mogen rekenen. Desalniettemin blijft er wel een aantal vragen over met betrekking tot de praktische betekenis en de uitvoerbaarheid van het voorstel."

Er worden in het hele verslag geen inhoudelijke argumenten aangedragen waarom deze wet beter is dan die van Luchtenveld, maar er wordt door de meeste betrokken partijen wel aangekondigd dat men het er in grote lijnen mee eens is.

VVD: "Enige reserve". Vragen over de effectiviteit van het ouderschapsplan als ouders er niet aan mee wensen te werken [Lees: geen harde sanctiemogelijkheden].
PvdA: "Instemming". Vragen over relatie met internationale verdragen, overbodige wetgeving en effectiviteit bij de uitvoering.
CDA: "Bijzondere belangstelling". Men onderkent een "belangrijke bijdrage tot een verbetering van de positie van het kind tijdens en na de echtscheiding".
D66: "Nodige aarzeling". Vooral het afschaffen van de flitsscheiding is niet goed gevallen bij deze klup.

We zijn zeer benieuwd naar wat de ministers en staatssecretarissen gaan zeggen over de door D66 aangekaarte tijdelijke stopzetting van een omgangsregeling:

"Met instemming hebben de leden van de fractie van D66 begrepen dat het kabinet meent dat in bijzondere omstandigheden kinderen gebaat zijn bij een – tijdelijke – onderbreking van de omgang met de andere ouder. Daartoe moet een verzoek aan de rechter worden gericht.
Deze leden vragen de minister of een dergelijke procedure in een dergelijke bijzondere situatie niet teveel tijd vraagt, zeker als de bedoelde bijzondere omstandigheden indringend van aard zijn. Tevens vragen zij zich af hoe het kabinet oordeelt over de mogelijke extra belasting voor het betrokken kind als gevolg van een dergelijke procedure."

Het is nu wachten voor de leden van de senaat op de Memorie van Antwoord door de iniatiefnemers van de wet waarin wordt ingegaan op de opmerkingen vanuit de Eerste Kamer.

Bezorgdemoeders.nl blijft intussen op de voor- en achtergrond bezig met netwerken bij zowel parlementaire als buitenparlementaire organisaties.

Het verslag van de vaste commissie voor justitie staat vanaf deze site gelinkt op de linkspagina.

Terug naar nieuwsoverzicht