BJZ Haaglanden ontdekt nieuwe doelgroep Geplaatst: 21-04-2010 10:38

Bureau Jeugdzorg Haaglanden is via het Crisis Interventie Team [CIT] betrokken bij huisverboden in de Regio Den Haag. In de evaluatie van het huisverbod meldt Jeugdzorg dat men via het 24-uur per dag bereikbare CIT een heel nieuwe doelgroep heeft ontdekt. Slachtoffers van huiselijk geweld.

Het rapport is een evaluatie van de inzet van BJz Haaglanden bij de wet tijdelijk huisverbod. Omdat huisverboden 24 uur per dag kunnen worden opgelegd en er ook een hulpverleningsteam het klokje rond klaarstaat, is men op een heel nieuwe doelgroep gestuit. Uit de rapportage blijkt duidelijk ontzetting over wat men heeft aangetroffen.

Een objectieve lezer - zijn wij overigens niet - zou uit deze evaluatie zelfs kunnen constateren dat Bureau Jeugdzorg Haaglanden, wat de problematiek rond huiselijk geweld betreft, goeddeels onwetend was voor de komst van het huisverbod.

Of zoals ze het zelf in hun rapport stellen: "Gezien de omvang, de duur, de ernst van het huiselijk geweld en het gegeven dat bijna alle kinderen bij BJz (inclusief AMK) onbekend zijn, moet men zich afvragen in hoeverre lokale organisaties (consultatie-bureau, GGD/JGZ, huisartsen, peuterspeelzaal, kinderopvang, onderwijs enz.) voldoende toegerust zijn om ernstige problematiek en huiselijk geweld in een vroegtijdig stadium bij gezinnen te signaleren."

We hebben eerder al onze instemming uitgesproken met de consatering door het Nederlands Forensisch Instituut dat deze categorie hulpverleners niet is toegerust om misbruik te onderkennen, en wij zouden aansluitend graag op basis van hun eigen gegevens BJz en het AMK bij die ontoegeruste organisaties willen toevoegen.

Hoe kan het dat een organisatie nooit op het idee is gekomen om met de politie mee te lopen om daadwerkelijk vast te stellen waar de problemen zitten? Waarom komt BJz door de bank genomen pas in actie als er om een advies wordt gevraagd of tot een maatregel moet worden besloten in het kader van bijvoorbeeld een omgangsregeling? En waarom kennen we BJz alleen maar als de instantie die OTS-en oplegt aan "tegenwerkende moeders" terwijl ze nu zelf toegeven dat ze van 98% van de gevallen niet eens weten wat er in een gezin speelt?

Simpel antwoord: omdat BJz in de categorie familierecht zit en huiselijk geweld in de categorie strafrecht. BJz heeft geen kijk op en geen sjoege van waarheidsvinding. BJz voerde alleen maar beleid uit en is nu kennelijk in Den Haag eindelijk eens met de neus op de feiten gedrukt.

Met het huisverbod en de inzet van het CIT heeft BJz Haaglanden bijvoorbeeld voor het eerst ontdekt dat er heel veel zeer jonge kinderen met huiselijk geweld te maken krijgen. "Kinderen van 0 jaar oud (12%), 1 jaar (10%) en 2 jaar (10%) blijken het meest vertegenwoordigd. Met het instrument huisverbod wordt een groep kinderen bereikt waar BJz voorheen geen ingang had, zoals bij de groep kinderen van 5 jaar en ouder wel het geval was via school."

Bureau Jeugdzorg kreeg geen meldingen van kinderen onder de vijf dus was daar voor het huisverbod volgens die instantie ook niks mee aan de hand, blijkt nu. Je zou je dan toch afvragen als instantie waarom er geen kinderen in die leeftijdscategorie bij je terecht komen? "Het is een bekend gegeven, dat het krijgen van kinderen of het hebben van hele jonge kinderen, een risicofactor is voor huiselijk geweld. Ouders komen in een andere levensfase, jonge kinderen veroorzaken spanning op de relatie tussen ouders en kleine kinderen vragen veel zorg en energie. Dit zijn factoren die bijdragen aan verhoging van spanningen in een relatie en vergroten het risico op huiselijk geweld.", zo stelt het Bureau zelf.
Als je dat weet, dan zou de discrepantie toch veel eerder opgevallen moeten zijn? Wat zitten ze daar in godsnaam achter hun bureaus te doen van 9 tot 5?

Als de dader een ander onderkomen moet kiezen, dan ontstaat er een vervolgtraject. In de evaluatie stelt BJz Haaglanden "Als ouders uit elkaar zijn, willen zij vaak eerst proberen zonder hulpverlening hun leven op orde te krijgen." Het is in de beleving van BJz Haaglanden haast niet denkbaar dat je als gescheiden ouder een leven op eigen kracht wilt opbouwen. BJz zou graag een vinger achter de deur houden, maar als het gedrag van de kinderen daar geen aanleiding toegeeft dan kan zij niks doen, zo constateert men triest. Gelukkig komt daar volgens BJz straks verandering in. "BJz ziet met de nieuwe jeugdbeschermingwetgeving, die waarschijnlijk per 1 januari 2011 in werking treedt, mogelijkheden omdat daarmee de grond voor een onder toezichtstelling wordt verruimd."

BJz Haaglanden is zo gelukkig met de nieuwe inzichten dat men de aanpak van het meelopen met het huisverbod ook bij andere BeeJeezetten wil gaan promoten.

Als we deze factoren bij elkaar optellen, dan zou het gezien de bekende OTS-gretigheid bij Jeugdzorg en de verruimde mogelijkheden, wel eens de standaardprocedure kunnen worden dat ouders die de politie aan de deur krijgen in verband met een huisverbod straks per definitie een OTS in het vervolgtraject krijgen.

We zijn hier sceptisch over de afweging in hoeverre de vroege betrokkenheid van BJz een positieve uitwerking gaat hebben op het vervolgtraject; bijvoorbeeld bij adviezen over omgang in concrete situaties en het opleggen van een OTS na een scheiding.

We houden de vinger aan de pols en zullen deze ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Op basis van de in deze evaluatie toegegeven onkunde over wat en waar huiselijkgeweld speelt in de regio Haaglanden zijn we niet geneigd BJz Haaglanden welk voordeel van wel spoortje twijfel ook maar te geven.

Wij pleiten voor rust in het getroffen achterblijvende gezin zonder bemoeienis van "hulpverleners" die na de scheiding gaan lopen aandringen op omgang. Als BJz deze raad ter harte zou nemen en zou inzien dan hun bemoeienis voor dit soort gezinnen de problemen doorgaans alleen maar groter maakt, dan zou er veel gewonnen zijn.

We houden echter ons hart vast...

De hele evaluatie ( 100302_Evaluatie_WTH_CIT_DEF.pdf ) is inmiddels van het web verwijderd. Als je 'm toevallig hebt laat het ons even weten.

Terug naar nieuwsoverzicht