Bezorgde moeders nu ook trotse moeders!Geplaatst: 10-07-2008 11:54

In de procedure van de nieuwe echtscheidingswet in de Eerste Kamer is een nieuwe ronde met vervelende vragen voor de ministers van Jeugd en Gezin en Justitie aangebroken. Diverse fracties hebben opnieuw aanmerkingen geformuleerd naar aanleiding van de beantwoording van de vragen uit de eerste ronde. Tot onze grote vreugde zijn ook deze website en het onderzoek van Jeppesen-De Boer, waar we recentelijk naar verwezen, inmiddels doorgedrongen tot de meer oplettende leden der Eerste Kamer die zich met deze wetgeving bemoeien.

We citeren uit het nader voorlopig verslag van de commissie Justitie van de Eerste Kamer:

"
In het promotie-onderzoek van mevrouw Jeppesen de Boer wordt aangetoond, dat voortzetting van het gezamenlijk ouderlijk gezag niet altijd in het belang is van het kind. Zo dat een juiste conclusie is: zou dat dan niet tevens consequenties moeten hebben voor het voortgezet ouderschap, i.c. de zorg- en opvoedingstaken en de omgangsregeling? Kan de regering in dit kader nog eens nader toelichten, waarom de beperkende formulering van artikel 377a niet in strijd zou zijn met de formulering van artikel 3, lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)? (Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.)

"

Deze kreet is ons natuurlijk uit het hart gegrepen. We konden onze ogen niet geloven toen we de volgende passage lazen:

"

Is de vrees van de Webgroep Bezorgde Moeders, dat "van de nieuwe wet met haar nadruk op ‘gelijkwaardig ouderschap’ verwacht mag worden dat zij de belangen van kinderen nog verder zal ondergraven omdat er nog vaker tot een omgangsregeling besloten zal worden (...) ook in gevallen waarbij sprake was van huiselijk geweld tijdens het huwelijk, van het voortzetten van mishandeling of seksueel misbruik van de kinderen of mishandelen van de moeder als de kinderen worden overgedragen tijdens een omgangsregeling" ongegrond?

Kan de regering overigens aangeven of zij overweegt om de uitkomsten van studie van mevrouw Jeppesen de Boer in komende wetgeving te betrekken? Zo nee, waarom niet?

"

Deze vragen zijn afkomstig van de PvdA en hiermee dwingt deze partij de verantwoordelijke ministers antwoord te geven op de vragen die wij ze ook al eerder via andere kanalen hebben gesteld, maar waarop nooit enige response is gekomen. Ze kunnen de bezorgdemoeders van Nederland in ieder geval niet langer negeren, en dat is voor ons een grote opluchting.
Het afgelopen jaar hebben de initiatiefneemsters van deze site niet alleen hun handen volgehad aan hun eigen sores als gevolg van de bestaande wetgeving, maar hebben we ook tijd en zorgen besteed aan de moeders die hun ervaringen naar onze site stuurden en die we een hart onder de riem hebben proberen te steken en ze zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast hebben we jan en alleman benaderd met de feiten die we intussen verzameld hebben.
Met name dat laatste was weinig dankbaar werk omdat we het gevoel kregen met al onze ellende consequent genegeerd te worden.

Het is daarom des te fijner dat we de woorden, die we zelf tussen de bedrijven door op deze website publiceerden, nu terugvinden in een stuk waarop de hoogst verantwoordelijken wel moeten antwoorden.
Het antwoord van de minsters zal hoogstwaarschijnlijk minimaal een half jaar op zich laten wachten en wie weet wat er tegen die tijd aan aanvullend onderzoek gedaan is met betrekking tot onze problematiek.

Al met al een heuglijke ontwikkeling, maar laten we niet vergeten dat de problemen die we op dit moment hebben geïnventariseerd de gevolgen zijn van de bestaande wetgeving.
Aan de basis van het probleem ligt - zoals hierboven zeer terecht werd gesteld - het feit dat de Rechten van het Kind in de Nederlandse familierechtspraak niet opwegen tegen artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens- lees: ter bescherming van de rechten van de 'uitwonende ouder' - en dat het onze taak zal worden om de rechtelijke macht te dwingen om haar in de belangenafweging meer naar de Rechten van het Kind te doen neigen.

We zijn er nog lang niet, maar we hebben na een moeilijk eerste jaar in ieder geval een eerste belangrijke stap gezet naar erkenning voor onze problemen en daar mogen alle bezorgde moeders die hebben gepost, of ons anderszins hebben gesteund, zich best een beetje trots op voelen!

Terug naar nieuwsoverzicht